Ogólne warunki handlowe

I. Postanowienia ogólne

Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „OWH”) dotyczą dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez firmę ARLES, s.r.o. (zwaną dalej „Sprzedającym” w części II) pod adresem www.shop.arles.cz oraz za pomocą pozostałych form sprzedaży bez jednoczesnej fizycznej obecności stron. Warunki handlowe stanowią integralną część zawartej umowy sprzedaży i regulują stosunki handlowe pomiędzy firmą ARLES, s.r.o. jako Sprzedającym z jednej strony a Kupującym z drugiej strony, w ramach dokonywania zakupów w sklepie internetowym zgodnie z ustawą nr 89/2012, nowy kodeks cywilny [nový občanský zákoník] (NKC).

II. Podstawowe definicje

Sklep internetowy

Sklep internetowy jest jedną z form zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu co najmniej jednego środka porozumiewania się na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron. Jest to system służący do składania zamówień działający na stronie internetowej Przedsiębiorcy, który znajduje się na pozycji Sprzedającego oferującego towary lub usługi Kupującym.

Przedsiębiorca

Przedsiębiorcą jest podmiot, który samodzielnie i systematycznie prowadzi na własny rachunek i odpowiedzialność działalność zarobkową w ramach działalności gospodarczej lub w podobny sposób w celu osiągnięcia zysku. Do celów niniejszych OWH za Przedsiębiorcę uważa się również każdą osobę, która zawiera umowy w związku z własną handlową, produkcyjną lub podobną działalnością lub w ramach samodzielnej działalności zawodowej, jak również osobę, która działa na rzecz lub w imieniu Przedsiębiorcy.

Konsument

Konsumentem jest każda osoba, która zawiera umowę lub prowadzi rozmowy z Przedsiębiorcą poza zakresem własnej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Kupujący

Kupującym może być zarówno Konsument, jak i Przedsiębiorca.

Umowa

Zakup dokonywany jest na podstawie umowy sprzedaży, w której Sprzedający zobowiązuje się do wydania Kupującemu przedmiotu będącego przedmiotem sprzedaży oraz umożliwia mu nabycie prawa własności do niego, natomiast Kupujący zobowiązuje się do odebrania przedmiotu sprzedaży oraz zapłaty Sprzedającemu ustalonej ceny sprzedaży. Jeżeli umowa zostaje zawarta pomiędzy Przedsiębiorcą a Konsumentem, jest to umowa konsumencka. Umowa konsumencka zawarta pomiędzy firmą ARLES, s.r.o jako Sprzedającym a Konsumentem jako Kupującym jest umową zawartą na odległość za pośrednictwem internetu.

W przypadku umowy zawieranej przez internet treść oferty musi zawierać informacje niezbędne do zawarcia umowy w rozumieniu obowiązków wynikających z ogólnych przepisów prawa. Niniejsze informacje muszą zostać przekazane w jasny, zrozumiały sposób przy poszanowaniu zasad dobrej wiary oraz ochrony słabszej strony umowy – Konsumentów, w szczególności zaś Konsumentów nieletnich.

Ogólne warunki handlowe (zwane dalej „OWH”)

Tekst definiujący i określający prawa i obowiązki Przedsiębiorcy i Konsumenta w ramach łączącego ich stosunku umownego, który Przedsiębiorca udostępnia Konsumentowi na stronie sklepu internetowego w odpowiedni i widoczny sposób przed zawarciem umowy, z którym Konsument ma możliwość się zapoznać z odpowiednim wyprzedzeniem przed zawarciem umowy i który staje się integralną częścią zawieranej umowy i jako taki jest wiążący.

Sprzedający

Sprzedającym jest Przedsiębiorca ARLES, s.r.o., firma, która zawiera i wykonuje umowę w ramach własnej działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej.

Podstawowe dane:
ARLES, s.r.o.
Holešovská 429
76316 Fryšták
tel.: (+420)577113630
faks: (+420)577019511
IČ [REGON]:25544276
DIČ [NIP]: CZ25544276
Rejestracja: ARLES, s.r.o. jest wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, oddział C, zakładka nr 32123
Godziny pracy: Pon. – pt. w godzinach 8:00 – 17:00.
Zamówienia z terminem dostawy na terenie Czech do drugiego dnia roboczego są przyjmowane do godziny 17:00.

 

III. Informacje przed zawarciem umowy z Konsumentem

Zgodnie z ustawą nr 89/2012 Sb. (zwanej dalej NKC) przed zawarciem umowy Sprzedający uściśla następujące informacje:

 1. koszty związane ze środkami porozumiewania się na odległość nie różnią się od taryfy podstawowej;
 2. Konsument nie ma obowiązku zapłaty zaliczki lub podobnej płatności, o ile taka płatność nie została uprzednio indywidualnie ustalona;
 3. w przypadku umowy, której przedmiot jest wykonywany powtarzalnie, najkrótszy okres jej obowiązywania wynosi 6 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży;
 4. w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony lub umowy, której przedmiot jest wykonywany powtarzalnie, decydujące znaczenie w odniesieniu do ustalenia ceny będą miały dane znajdujące się na stronie internetowej w momencie zawierania umowy sprzedaży;
 5. w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony oprócz ceny z aktualną stawką podatku VAT Konsumentowi będą naliczane również koszty dostawy zgodnie z aktualnym cennikiem przewoźników;
 6. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, zgodnie z warunkami i w sposób wskazany w Artykule X.
 7. w przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi koszty związane ze zwrotem towaru;
 8. przedmiotem umowy nie jest świadczenie usług;
 9. jeżeli Konsument nie zgadza się z rozpatrzeniem skargi przez odpowiedzialnego pracownika Sprzedającego, Konsument może skontaktować się z organem statutowym Sprzedającego lub złożyć skargę do właściwego organu nadzoru lub organu nadzoru państwowego.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający zobowiązuje się do poszanowania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Kupującego zgodnie z ustawą nr 101/2002 Sb., O ochronie danych osobowych. Sprzedający oświadcza, że wszystkie dane osobowe są poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie na wewnętrzne potrzeby sklepu internetowego shop.arles.cz i nie zostaną ujawnione, udostępnione osobom trzecim (z wyjątkiem zewnętrznych firm przewozowych, którym dane osobowe są przekazywane w minimalnym, niezbędnym do dostarczenia towaru zakresie) lub niewłaściwie wykorzystane. Zawierając umowę, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedającego po pomyślnym wykonaniu umowy do momentu pisemnego wycofania zgody na przetwarzanie danych (wystarczy w formie e-mailowej). Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, przysługuje mu prawo do ich zmiany włącznie z innymi ustawowymi prawami, które odnoszą się do tych danych.
 2. Przekazane dane osobowe są wykorzystywane w szczególności w celu:
  • pomyślnego realizowania zamówień od Kupującego, reklamacji itp.;
  • przekazywania Kupującemu informacji o kwestiach bezpośrednio związanych z jego zamówieniami, reklamacjami itp.;
  • - w celu zapewnienia kupującemu informacji o towarach, cenach itp.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do skorzystania ze wszystkich powszechnie dostępnych środków w celu zweryfikowania prawdziwości i aktualności przekazanych danych osobowych.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji użytkownika, jeżeli stwierdzi, że przekazane mu dane:
  • nie są prawdziwe;
  • zostały przekazane przez osobę lub podmiot, do których nie należą;
  • zostały przekazane w celu, który jest sprzeczny z prawem obowiązującym na terytorium Czech.
 5. Dane osobowe przekazane przez Kupującego są przetwarzane i bezpiecznie zapisane w systemie informatycznym Sprzedającego, jak również są zabezpieczone przed wykorzystaniem przez osoby trzecie.
 6. Kupujący ma prawo w dowolnym momencie zażądać zmiany niniejszych danych osobowych lub zgodnie z warunkami handlowymi w formie pisemnej zażądać usunięcia rejestracji. W formie pisemnej na adres: ARLES, s.r.o., Holešovská 429, 763 16 Fryšták lub za pomocą poczty elektronicznej na eshop@arles.cz.
 7. Poszczególne umowy są po zawarciu archiwizowane przez operatora serwisu w formie elektronicznej, a dostęp do nich ma wyłącznie operator.

V. Umowa sprzedaży i zamówienie

Kupní smlouva vznikne mezi prodávajícím a kupujícím prokazatelným zasláním řádné objednávky způsobem a za podmínek níže uvedených a je závazná jak pro prodávajícího tak pro kupujícího.

 1. Zamówienie można złożyć, korzystając z następujących sposobów:
  • za pomocą sklepu internetowego na stronie www.shop.arles.cz;
  • za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres eshop@arles.cz lub na indywidualny adres e-mail jednego ze sprzedawców;
  • faksem;telefonicznie (dotyczy to rozmowy ze sprzedawcą, której koszt jest naliczany zgodnie ze standardową taryfą połączeń operatora Kupującego).

Koszty poniesione przez Kupującego w związku z wykorzystywaniem podczas zawierania umowy sprzedaży środków do porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z internetem, koszty rozmów telefonicznych) pokrywa Kupujący.

 1. Wysyłając zamówienie, Kupujący oświadcza, że przed jego odesłaniem zapoznał się z brzmieniem niniejszych warunków handlowych oraz zasad dotyczących reklamacji i w pełni je akceptuje w brzmieniu obowiązującym w momencie wysłania niniejszego zamówienia elektronicznego. Kupujący oświadcza, że w pełni zrozumiał treść warunków handlowych i zasad dotyczących reklamacji. Kupujący ma świadomość, że od momentu zawarcia umowy sprzedaży warunki handlowe są dla niego wiążące.

Obowiązujące warunki handlowe oraz zasady dotyczące reklamacji są udostępnione do pobrania na stronie sklepu internetowego www.arles.cz. Zawarta umowa (wraz z ustaloną ceną sprzedaży) może zostać zmieniona lub anulowana wyłącznie na podstawie porozumienia stron lub w oparciu o podstawę prawną. Umowa zostaje zawarta w języku czeskim, i o ile nie uniemożliwiają tego okoliczności po stronie Sprzedającego lub Kupującego, może zostać zawarta również w innym zrozumiałym dla stron języku, ale również w takim przypadku prawem właściwym dla umowy pozostają przepisy prawa Republiki Czeskiej. Zamówienia Kupującego, z wyjątkiem zamówień składanych telefonicznie, są archiwizowane przez Sprzedającego w celu ich pomyślnego wykonania. Zamówienia nie są dostępne dla osób trzecich. Informacje o poszczególnych etapach technicznych prowadzących do zawarcia umowy są widoczne podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym i Kupujący ma możliwość ich kontroli i ewentualnej korekty przed właściwym zamówieniem.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia złożonego za pomocą programów ICQ, Skype lub innych, niewymienionych powyżej komunikatorów internetowych.
 2. Zamówienie złożone za pomocą jednego z wymienionych w punkcie 1 sposobów jest wiążące i może zostać anulowane wyłącznie pod następującymi warunkami:

Przedsiębiorca: W przypadku anulowania zamówienia towaru, który został zamówiony u dostawcy specjalnie na życzenie Kupującego, Sprzedający ma prawo zażądać zapłaty kary umownej w wysokości do 100% ceny towaru + koszty przesyłki. Niniejsza kara będzie stosowana przez Sprzedającego zawsze w przypadku anulowania zamówienia towaru, który został specjalnie zamówiony dla Kupującego na podstawie wiążącego zamówienia. W przypadku przyjęcia zamówienia o takim charakterze Sprzedający ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Przedsiębiorcy z zachowaniem pisemnej formy komunikacji. Nota z karą umowną zostanie wystawiona również w przypadku, kiedy Kupujący odmówi odebrania zamówionego towaru i zamówienie zostanie tym samym automatycznie anulowane.
Konsument: postanowienia artykułu V, punkt 4 nie mają zastosowania w odniesieniu do Konsumenta.

VI. Kategorie cenowe i ceny, zawarcie umowy sprzedaży

 1. Wszystkie ceny są umowne. Sprzedający dokonuje klasyfikacji do kategorii cenowej na podstawie części II, punktu „Kupujący” niniejszych warunków handlowych.
 2. Oferta sprzedaży towarów i cen towarów zachowuje ważność w okresie, w którym jest opublikowana na stronie internetowej sklepu. Ceny promocyjne obowiązują do wyczerpania zapasów w przypadku widocznej liczby sztuk towaru objętego promocją lub w określonym terminie.
 3. Jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą, to za ofertę zawarcia umowy sprzedaży uznaje się wysłane przez Kupującego zamówienie towaru, a umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie doręczenia Kupującemu wiążącego przyjęcia oferty przez Sprzedającego z wyjątkiem postanowienia ust. VIII, punkt 3.

Znajdujące się na zamówieniu ceny dla Kupującego Przedsiębiorcy stają się wiążące dopiero w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, tzn. w momencie zawarcia umowy sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. W podsumowaniu zamówienia zawsze znajduje się cena zawierająca obowiązującą stawkę podatku VAT. Nowy cennik wchodzi w życie i zaczyna obowiązywać w momencie jego opublikowania na stronie internetowej Sprzedającego. W przypadku towarów, które w dniu doręczenia zamówienia nie są dostępne na stanie, Sprzedający wystawia fakturę z ceną obowiązującą w dniu wysyłki towaru do dealera i Kupującego niebędącego Konsumentem.
Jeżeli obowiązująca cena jest identyczna lub niższa niż na zamówieniu, to nie potwierdza się jej dealerowi i Kupującemu niebędącemu Konsumentem, a towar zostaje dostarczony w cenie obowiązującej w momencie przyjęcia zamówienia. Ewentualna różnica w cenie zostanie zwrócona na konto. Jeżeli cena jest wyższa od ceny wskazanej na zamówieniu, Sprzedający niezwłocznie przekazuje informację o tym dealerowi lub Kupującemu niebędącemu Konsumentem, który ma możliwość zaakceptowania nowej ceny lub anulowania zamówienia bez nałożenia kary. W przypadku zamówień telefonicznych dealerowi i Kupującemu niebędącemu Konsumentem jest przekazywana obowiązująca cena dla danego zamówienia.

 1. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, ofertą do zawarcia umowy sprzedaży (oferta) jest zamieszczenie oferowanego towaru na stronie internetowej, a umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie wysłania zamówienia przez Kupującego Konsumenta i przyjęcia zamówienia przez operatora.
  Ceny na zamówieniu dla Konsumentów są zatem obowiązujące już w momencie wysłania zamówienia na stronie sklepu internetowego www.arles.cz. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. W podsumowaniu zamówienia zawsze znajduje się cena zawierająca obowiązującą stawkę podatku VAT. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu w formie e-mailowej przyjęcie zamówienia, jednakże niniejsze potwierdzenie nie ma wpływu na zawarcie umowy. Zawarta umowa (wraz z ustaloną ceną sprzedaży) może zostać zmieniona lub anulowana wyłącznie na podstawie porozumienia stron lub w oparciu o podstawę prawną. (Np. gdy towar został wyprzedany).

VII. Metody płatności

 1. Platbu je možno realizovat následujícími způsoby:
  • Płatności można dokonać za pomocą następujących metod:
  • Za pobraniem – w momencie dostarczenia towaru (płatność gotówką lub kartą)
  • Płatność z góry przelewem bankowym na konto Sprzedającego
  • Płatność na podstawie faktury z odroczoną datą płatności (wyłącznie dla Przedsiębiorców po spełnieniu specjalnych warunków)
 2. Metody płatności za towar dostępne dla zagranicznych klientów:
  • Płatność gotówką – w przypadku odbioru osobistego.
  • Płatność z góry przelewem bankowym – towar zostanie przekazany do osobistego odbioru (lub dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej) po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego. W przypadku wyboru tej metody płatności należy skontaktować się ze swoim doradcą klienta, który przekaże dane potrzebne do wykonania przelewu bankowego – należy jedynie wybrać najbardziej odpowiedni typ konta bankowego, na który zostanie przekazana płatność (prowadzimy konta w czeskich koronach i euro).
  • Płatność na podstawie faktury z odroczoną datą płatności (wyłącznie dla dealerów po spełnieniu specjalnych warunków)

 VIII. Warunki dostawy

1. Odbiór osobisty

Towar może zostać odebrany bezpośrednio przez Kupującego lub przez osobę wyznaczoną (upoważnioną) do tego celu. Należy zapewnić odpowiednią możliwość identyfikacji takiej osoby. Jeżeli powyższy warunek nie zostanie spełniony, Sprzedający zastrzega sobie prawo do niewydania towaru. Sprzedający zostaje również zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności za opóźnienie czy szkodę.

2. Dostawa kurierem na terytorium Czech

Towar może zostać dostarczony Kupującemu przez firmę kurierską PPL oraz DPD. Koszt dostawy wraz z opłatą manipulacyjną wynosi 85 CZK netto bez podatku VAT. Maksymalna waga jednej paczki wynosi 31,5 kg. Zamówienia przyjęte w dniu roboczym do godziny 17:00 są zwykle przekazywane do wysyłki w tym samym dniu.

Przedsiębiorca przy odbiorze przesyłki powinien sprawdzić wraz z kurierem stan przesyłki (liczbę paczek, czy taśmy nie są naruszone, ewentualne uszkodzenia kartonu) zgodnie z dołączonym listem przewozowym i odmówić przyjęcia niekompletnej lub w widoczny sposób uszkodzonej przesyłki. Kupującemu Konsumentowi zaleca się zastosowanie takiej samej procedury. Niekompletną lub w widoczny sposób uszkodzoną przesyłkę należy niezwłocznie zgłosić Sprzedającemu pod numerem telefonu (+420) 577 113 620 lub na adres e-mail (reklamace@arles.cz). Przedsiębiorca ma obowiązek sporządzenia w obecności kuriera protokołu szkody, a następnie przesłania go do Sprzedającego w ciągu 24 godzin faksem lub w wiadomości e-mail (reklamace@arles.cz). Przedsiębiorca nie powinien również podejmować żadnych działań dotyczących uszkodzonej przesyłki i pozostawić ją u siebie do czasu sporządzenia pełnej dokumentacji przez pracownika firmy kurierskiej.

Reklamację u przewoźnika zgłasza Sprzedający. Jeżeli Przedsiębiorca potwierdził odbiór przesyłki podpisem w dokumentach firmy kurierskiej, późniejsza reklamacja dotycząca niekompletności lub widocznego uszkodzenia przesyłki może nie zostać przyjęta. Kupującemu Konsumentowi zaleca się zastosowanie takiej samej procedury. Jeżeli opakowanie zamówienia nie ma widocznych uszkodzeń, ale nastąpiło uszkodzenie przewożonego towaru (np. w wyniku uderzenia, wstrząsu itp.), Przedsiębiorca w terminie 2 dni roboczych od daty odbioru przesyłki musi złożyć reklamację u przewoźnika oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedającego telefonicznie pod numerem (+420) 577 113 620 lub za pomocą poczty e-mail pod adresem (reklamace@arles.cz). Przedsiębiorca nie powinien również podejmować żadnych działań dotyczących uszkodzonej przesyłki i pozostawić ją u siebie do czasu sporządzenia pełnej dokumentacji przez pracownika firmy kurierskiej. Reklamację zgłasza Sprzedający. Kupującemu Konsumentowi zaleca się zastosowanie takiej samej procedury. W przypadku niezastosowania się do wskazanej powyżej przez firmę kurierską procedury Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę Przedsiębiorcy powstałą podczas transportu przesyłki.

3. Cennik dostawy na terenie Czech

W przypadku firm kurierskich PPL oraz DPD obowiązują takie same warunki.

 1. koszt dostawy: 85 CZK
 2. opłata manipulacyjna: 25 CZK (doliczana do każdej wystawionej faktury)
 3. opłata za płatność za pobraniem: 35 CZK

W przypadku zamówień o wartości ponad 1000 CZK przyjętych przez sklep internetowy do godziny 14:00 opłata za dostawę nie będzie naliczana. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

4. Zagraniczna dostawa kurierem

Międzynarodowe paczki są wysyłane za pośrednictwem usług firm DHL (PPL) oraz DPD. Maksymalna waga jednej wysyłanej paczki wynosi 30,0 kg. Cenę oraz datę dostawy należy sprawdzić po potwierdzeniu zamówienia u swojego doradcy klienta lub za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adresem eshop@arles.cz. Kupujący przy odbiorze przesyłki powinien sprawdzić wraz z kurierem stan przesyłki (liczbę paczek, czy taśmy nie są naruszone, ewentualne uszkodzenia kartonu) zgodnie z dołączonym listem przewozowym i odmówić przyjęcia niekompletnej lub w widoczny sposób uszkodzonej przesyłki.

Niekompletną lub uszkodzoną przesyłkę należy niezwłocznie zgłosić Sprzedającemu pod numerem telefonu (+420) 577 113 620 lub na adres e-mail (claims@arles.cz) oraz od razu spisać z kurierem protokół szkody. Protokół należy przesłać w ciągu 24 godzin do Sprzedawcy faksem lub w wiadomości e-mail (claims@arles.cz).

Kupujący nie powinien również podejmować żadnych działań dotyczących uszkodzonej przesyłki i pozostawić ją u siebie do czasu sporządzenia pełnej dokumentacji przez pracownika firmy kurierskiej. Reklamację zgłasza Sprzedający. Jeżeli Kupujący potwierdził odbiór przesyłki podpisem w dokumentach firmy kurierskiej, późniejsza reklamacja dotycząca niekompletności lub widocznego uszkodzenia przesyłki może nie zostać przyjęta. W przypadku niezastosowania się do wskazanej powyżej przez firmę kurierską procedury Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę powstałą podczas transportu przesyłki.

5. Dowóz towarów w Zlínie

W przypadku zamówień o wartości przekraczającej 1000 CZK w każdy wtorek i piątek zapewniamy bezpłatny dowóz na terenie miasta Zlín. W przypadku zamówień o wartości poniżej 1000 CZK zostanie doliczony koszt transportu w wysokości 85 CZK oraz opłata manipulacyjna 25 CZK za każdą wystawioną fakturę. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

 

IX. Warunki gwarancji

Warunki gwarancji, niezgodność z umową sprzedaży, proces reklamacji, wydawanie karty gwarancyjnej, uprawnienia wynikające z odpowiedzialności za wady regulują Zasady dotyczące reklamacji Sprzedającego, które stanowią integralną część niniejszych warunków handlowych.

X. Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego

Zgodnie z postanowieniami ustawy nr 185/2001 Sb., o odpadach, z późniejszymi zmianami zapewniamy naszym klientom bezpłatny odbiór starego sprzętu lub urządzenia elektrycznego do utylizacji.

Zakupiony u nas sprzęt lub urządzenie elektryczne można oddać osobiście w siedzibie naszej firmy lub po wcześniejszym uzgodnieniu warunków odbioru przekazać firmie transportowej PPL lub DPD.

Urządzenia elektryczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. Zużyte urządzenia należy oddać do odpowiednich punktów zbiórki lub innych miejsc odbioru (zob. powyżej). Zużyty sprzęt i odpady zostaną wykorzystane do produkcji nowych urządzeń. Pochodzące z urządzeń i odpadów niebezpiecznie i szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska naturalnego i stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Odbiór zużytych baterii i akumulatorów

Prowadzimy również odbiór zużytych baterii i akumulatorów od naszych klientów. Biorąc pod uwagę ochronę środowiska naturalnego i zdrowie ludzi, najkorzystniejszym sposobem postępowania ze zużytymi bateriami jest recykling. Aby umożliwić ponowne przetworzenie baterii, należy je oddać w miejscu odbioru lub w punkcie selektywnej zbiórki odpadów. Baterie i akumulatory można bezpłatnie oddać w każdym naszym punkcie sprzedaży o dowolnej porze w godzinach pracy.

Klienci mogą również oddać baterie i akumulatory w punktach zbiórki odpadów firmy ASEKOL wymienionych na stronie internetowej.

Na każdej baterii lub akumulatorze znajduje się znak przekreślonego kosza, który przypomina, że baterii nie wolno wyrzucać do zbiorników na zmieszane odpady komunalne i należy je oddać w przeznaczonym do tego miejscu.

Ponadto, jeżeli pod symbolem przekreślonego kosza znajduje się symbol Pb, Cd lub Hg, oznacza to, że baterie zawierają szczególnie niebezpieczne pierwiastki: ołów, kadm i rtęć.

 

 

XI. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Odstąpienie od umowy sprzedaży ze strony Kupującego Konsumenta

Konsument, który zawarł umowę za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w sklepie internetowym), zgodnie z § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia odbioru towaru (jeżeli przedmiotem umowy sprzedaży jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, wskazany termin zaczyna biec od dnia odbioru ostatniej części towaru). Aby odstąpić od umowy sprzedaży, należy wysłać Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ww. terminie.

Jeżeli, zgodnie z powyższym akapitem, Konsument chce odstąpić od umowy w terminie 14 dni, powinien poinformować Sprzedającego, najlepiej w formie pisemnej, że niniejszym odstępuje od umowy, podając również numer zamówienia, datę zakupu oraz numer rachunku bankowego do zwrotu pieniędzy.

W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia przygotowanego przez Sprzedającego, który stanowi załącznik niniejszych warunków handlowych. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może przesłać na adres sklepu Sprzedającego lub w postaci elektronicznej na adres e-mail Sprzedającego: reklamace@arles.cz.

Jeżeli, zgodnie z powyższym, Konsument odstąpi od umowy sprzedaży, Sprzedający zwróci środki pieniężne przyjęte od Konsumenta (oprócz kwoty stanowiącej dodatkowy koszt dostawy, związanej z wybranym przez Konsumenta sposobem dostawy towaru, który różni się od najtańszej standardowej metody dostawy oferowanej przez Sprzedającego) do 14 dni od daty odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży, w taki sam sposób, w jaki przyjął płatność od Konsumenta, o ile Konsument nie wskaże inaczej. Sprzedający ma również prawo do dokonania zwrotu środków pieniężnych już w momencie zwrotu towaru przez Konsumenta lub w inny sposób, o ile Konsument wyrazi na to zgodę i nie będzie się to wiązało z powstaniem dodatkowych kosztów po stronie Konsumenta. Jeżeli Konsument odstąpi od umowy sprzedaży, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu środków pieniężnych Konsumentowi wcześniej niż w momencie otrzymania zwrotu towaru lub w momencie otrzymania dowodu odesłania towaru. Maksymalny termin wynosi jednak 30 dni.

Przepis dotyczący możliwości odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie może być interpretowany jako możliwość bezpłatnego wypożyczenia towaru. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia jej wykonania, Konsument jest zobowiązany do zwrotu Sprzedającemu wszystkich elementów, które otrzymał na podstawie umowy sprzedaży w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Jeżeli dokonanie zwrotu nie jest już w pełni możliwe (np. w międzyczasie towar został zniszczony lub zużyty), Konsument musi dokonać finansowej rekompensaty za braki. Jeżeli zwracany towar jest zniszczony tylko w części, Sprzedający może wystąpić do Konsumenta z roszczeniem o odszkodowanie i rozliczyć roszczenie ze zwracaną ceną sprzedaży. W takim przypadku Sprzedający jest zobowiązany do udowodnienia powstałej szkody. W takim przypadku Sprzedający dokona na rzecz Konsumenta zwrotu obniżonej ceny zakupu.

Od ceny zakupu, która ma zostać zwrócona Konsumentowi, Sprzedający może odliczyć rzeczywiście poniesione koszty związane ze zwrotem towaru.

Zgodnie z postanowieniem § 1837 kodeksu cywilnego prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli umowa została wykonana za wyraźną uprzednią zgodą Konsumenta przed upłynięciem okresu na odstąpienie od umowy, a Sprzedający przed jej zawarciem poinformował Konsumenta, że w takim przypadku utraci on prawo do odstąpienia od umowy;
 • dotyczących dostawy towarów lub świadczenia usług, których cena jest zależna od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie może mieć kontroli i które mogą wystąpić w okresie na odstąpienie od umowy;
 • dotyczących dostawy towarów, które na życzenie Konsumenta zostały dopasowane do jego potrzeb dotyczących świadczenia usług lub prac konserwacyjnych wykonanych w miejscu wskazanym przez Konsumenta na jego polecenie, nie dotyczy to jednak wykonania innych napraw niż zamówione czy dostawy części zamiennych innych niż zamówione;
 • dotyczących towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, które Kupujący wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie można ich zwrócić;
 • zawartych na drodze aukcji publicznej zgodnie z prawem regulującym aukcje publiczne.

2. Odstąpienie od umowy sprzedaży ze strony Kupującego Przedsiębiorcy (niebędącego Konsumentem)

Przedsiębiorca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z właściwymi postanowieniami kodeksu cywilnego w obowiązującym brzmieniu. W przypadku błędnie złożonego zamówienia ze strony Przedsiębiorcy, w wyniku którego nastąpiła wymiana towaru (w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu), Sprzedający zastrzega sobie prawo do odliczenia opłaty za anulowanie zamówienia w wysokości 10% ceny zwracanego towaru na pokrycie udokumentowanych poniesionych kosztów dodatkowych. Postanowienie to nie narusza prawa Sprzedającego do podjęcia decyzji dotyczącej zaakceptowania lub odrzucenia akceptacji zwrotu towaru. Opłata za anulowanie zamówienia w wysokości do 100% ceny zwracanego towaru zostanie nałożona przez Sprzedającego w przypadku, jeżeli błędne zamówienie towaru było specjalnie przygotowane dla Przedsiębiorcy na podstawie umowy sprzedaży. W przypadku przyjęcia zamówienia o takim charakterze Sprzedający ma obowiązek poinformowania o takim fakcie Kupującego z zachowaniem pisemnej formy komunikacji.

Jeżeli Przedsiębiorca dokonuje zakupu towaru w ramach prowadzonej działalności handlowej czy gospodarczej (decyduje o tym umieszczenie nr REGON na dokumencie sprzedaży), nie ma prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, ponieważ prawo nie przewiduje takiej możliwości.

3. Anulowanie zamówienia przez Sprzedającego, prawo do zmiany ceny

Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części w następujących przypadkach:

 1. Towar nie jest produkowany lub nie jest dostępny.
 2. Nastąpiła znacząca zmiana ceny u dostawcy towaru (nie dotyczy Konsumentów, zob. ust. W).
 3. Oczywisty błąd w cenie towaru (tzn. cena w oczywisty sposób różni się od standardowej ceny dla tego typu/rodzaju towaru), o ile w przypadku danego towaru nie zostało w jasny sposób wskazane, że chodzi o wyjątkowy „rabat” lub „promocję”, lub inne określenie o podobnym znaczeniu. W wymienionych powyżej okolicznościach Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w celu uzgodnienia dalszego postępowania. Jeżeli Kupujący zapłacił już część lub całą cenę sprzedaży, to niniejsza cena zostanie mu zwrócona na konto lub pod podany adres w najkrótszym możliwym terminie.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Ogólne warunki handlowe wchodzą w życie i obowiązują od 12.10.2017.
 2. Prezentowane na stronie zdjęcia towaru mają wyłącznie charakter poglądowy. Szczegółowe informacje można uzyskać na czacie ze sprzedawcą, telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków handlowych bez uprzedzenia. Niniejsze postanowienie nie narusza praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniego brzmienia warunków handlowych.
 4. Składając zamówienie, Kupujący potwierdza akceptację wszystkich wymienionych powyżej punktów w ich pełnej treści.