Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na nákupy prostřednictvím internetového obchodu na stránkách, shop.arles.cz provozovaném obchodní společností ARLES, s. r. o. (další údaje viz Prodávající v části II.) a na ostatní formy uzavírání smluv bez současné fyzické přítomnosti stran. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi obchodní společností ARLES, s. r. o., jako prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé, které vzniknou v rámci realizace internetového obchodu v souladu se zákonem č. 89/2012 nový občanský zákoník (NOZ) .

II. Vymezení základních pojmů

Internetový obchod

Elektronický obchod je jedna z forem uzavírání smluv s výhradním použitím alespoň jednoho komunikačního prostředku bez současné fyzické přítomnosti stran. Jedná se o objednávkový systém provozovaný na internetových stránkách podnikatele, který je v pozici prodávajícího, jenž nabízí zboží nebo služby kupujícím.

Podnikatel

Podnikatel je ten kdo samostatně a soustavně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem za účelem dosažení zisku. Pro účely těchto VOP se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Spotřebitel

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující

Kupujícím je buď spotřebitel nebo podnikatel.

Smlouva

Nákup zboží se provádí na základě kupní smlouvy, kterou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí kupujícímu kupní cenu. V případě, že je smlouva uzavírána mezi podnikatelem a spotřebitelem jedná se o spotřebitelskou smlouvu. Spotřebitelská smlouva uzavřená mezi společností ARLES, s.r.o. jako prodávající a spotřebitelem jako kupujícím je smlouvou uzavřenou distančním způsobem s použitím internetu.

Při použití internetu musí být obsahem návrhu informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu nutných náležitostí podle obecných právních předpisů. Tyto informace musí být poskytnuty určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a k ochraně slabší smluvní strany - spotřebitelů, zvláště pak nezletilých.

Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP)

Text blíže vymezující a upřesňující práva a povinnosti dodavatele a spotřebitele v jejich smluvním vztahu, na který zadavatel na stránkách internetového obchodu spotřebitele před uzavřením smlouvy dostatečně a viditelným způsobem odkazuje, se kterým má spotřebitel možnost se s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy seznámit a který se stává nedílnou součástí uzavírané smlouvy a jako takový je závazný.

Prodávající

Prodávajícím je podnikatel ARLES, s.r.o., společnost, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Základní údaje:

ARLES, s.r.o.

Holešovská 429

76316 Fryšták

tel.: (+420)577113630

fax.: (+420)577019511

IČ:25544276

DIČ: CZ25544276

Registrace: ARLES, s.r.o. je zapsána v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 32123

Provozní doba: Po-Pá 8:00 - 17:00 hod.

Příjem objednávek pro expedici s doručením v rámci ČR zpravidla do druhého pracovního dne do 17:00 hod.

III. Sdělení před uzavřením smlouvy se spotřebitelem

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ), prodávající spotřebiteli, před uzavřením smlouvy, upřesňuje následující:

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby
 2. spotřebitel není povinen zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu s výjimkou případů kdy je taková to platba předem individuálně sjednána
 3. v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, je nejkratší dobou, po kterou bude smlouva strany zavazovat 6 měsíců od uzavření kupní smlouvy
 4. v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, budou rozhodující pro stanovení ceny údaje na webových stránkách platné v době uzavírání kupní smlouvy
 5. v případě smluv na dobu neurčitou budou spotřebiteli účtovány vedle ceny s aktuální výši DPH také náklady na dopravu dle aktuálních ceníků dopravců
 6. spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení zboží, a to za podmínek a způsobem uvedeným v článku X.
 7. spotřebitel, v případě odstoupení od smlouvy, má povinnost nést náklady spojené s vrácením zboží
 8. předmětem plnění nejsou služby
 9. v případě, že spotřebitel nesouhlasí s vyřízením své stížnosti příslušným odborným zaměstnancem prodávajícího může se obrátit na statutární orgán prodávajícího nebo se se stížností může obrátit na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru

IV. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje poskytnuté kupujícím v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon č. 101/2002 Sb ). Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu internetového obchodu shop.arles.cz a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě (s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží) či nijak zneužity. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu (postačí emailem) s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
 2. Poskytnuté osobní údaje jsou využívány zejména za těmito účely:
  • úspěšně vyřizovat objednávky od kupujícího, reklamace atp.
  • informovat kupujícího o skutečnostech, které přímo souvisejí s jeho objednávkami, reklamacemi atp.
  • poskytovat kupujícímu informace o zboží, cenách atp.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo využívat všech veřejně dostupných prostředků k ověření pravdivosti a aktuálnosti poskytnutých osobních údajů.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zpracovat registraci v případě, že nabude zjištění, že poskytnuté údaje:
  • nejsou pravdivé
  • byly poskytnuty osobou nebo subjektem, jemuž nepřináleží
  • byly poskytnuty se záměrem, který je v rozporu se zákony platnými na území ČR
 5. Kupujícím poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány bezpečně uchovány v informačním systému prodávajícího a jsou bezpečně chráněny proti zneužití třetí stranou.
 6. Kupující má kdykoliv právo požádat o změnu těchto údajů, případně v souladu s obchodními podmínkami může požádat o zrušení registrace písemnou formou. Písemně na adrese: ARLES, s.r.o., Holešovská 429, 763 16 Fryšták nebo e-mailem na eshop@arles.cz.
 7. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli.

V. Kupní smlouva a objednávka

Kupní smlouva vznikne mezi prodávajícím a kupujícím prokazatelným zasláním řádné objednávky způsobem a za podmínek níže uvedených a je závazná jak pro prodávajícího tak pro kupujícího.

 1. Objednávat je možno následujícími způsoby:
  • prostřednictvím elektronického obchodu na shop.arles.cz
  • e-mailem na adrese eshop@arles.cz. případně na konkrétní adrese některého z dalších obchodníků
  • faxem
  • telefonicky (jedná se o hovor s obchodníkem, který je zpoplatněn dle běžných tarifů daných operátorem kupujícího)

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 1. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se před jejím odesláním podrobně seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i Reklamačním řádem, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání své elektronické objednávky. Znění obchodních podmínek a reklamačnímu řádu zcela porozuměl. Je si vědom, že Obchodními podmínkami je jako kupující vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy.

Obchodní podmínky a reklamační řád jsou v aktuálním znění k dispozici ke stažení na stránkách internetového obchodu www.arles.cz. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Smlouva  je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce, rozhodným právem však zůstává právní řád České republiky. Objednávka kupujícího s výjimkou telefonické objednávky je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat případně opravit.

 1. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout přijetí objednávky prostřednictvím ICQ, skype nebo jiným výše neuvedeným IM komunikačním nástrojem.
 2. Objednávka zrealizovaná některým ze způsobů uvedených v bodě 1 je závazná a zrušit ji lze jen za následujících podmínek:

Podnikatel: V případě zrušení objednávky zboží objednávaného u dodavatele speciálně na jeho žádost může prodávající požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 100% z ceny zboží + dopravné. Tato penalizace bude prodávajícím vždy uplatněna v případě, že se bude jednat o zrušení objednávky na zboží, které bylo speciálně objednáno pro kupujícího na základě jeho závazné objednávky. Prodávající má povinnost, případě přijetí takovéto objednávky, upozornit podnikatele na takové zboží písemnou formou. Penalizační faktura bude vystavena také v případě, kdy kupující odmítne převzít objednané zboží a objednávka se tím zruší automaticky.
Spotřebitel: ustanovení článku V. bod 4 neplatí pro spotřebitele.

VI. Cenové kategorie a ceny, uzavření kupní smlouvy

 1. Všechny ceny jsou smluvní. Za řazení do cenové kategorie provádí prodávající na základě části II., bodu „Kupující“ těchto obchodních podmínek.
 2. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
 3. Je-li kupujícím podnikatel, je návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem s výjimkou ustanovení odst. VIII, bodu 3.

Ceny na objednávce se pro kupujícího podnikatele sestávají závaznými až v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, tedy uzavřením kupní smlouvy. Ceny jsou uvedeny bez DPH. V rekapitulaci objednávky je vždy uvedena cena vč. platné DPH. Nový ceník nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění na webové stránce prodávajícího. V případě zboží, které není v den doručení objednávky na skladě, fakturuje prodávající cenu platnou v den expedice zboží dealerovi a kupujícímu nikoliv spotřebiteli.
Je-li platná cena totožná nebo nižší, než na objednávce, není zpětně dealerovi a kupujícímu nikoliv spotřebiteli potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky, případný rozdíl mu bude vrácen na účet. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje dealera nebo kupujícího nikoli spotřebitele, který může novou cenu přijmout nebo dodávku bez penalizace odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy dealerovi a kupujícímu nikoliv spotřebiteli sdělena platná cena pro danou objednávku.

 1. Je-li kupujícím Spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem.
  Ceny na objednávce pro spotřebitele jsou tedy platné, již v okamžiku odeslání objednávky, přes internetový obchod www arles.cz. Ceny jsou uvedeny bez DPH. V rekapitulaci objednávky je vždy uvedena cena vč. platné DPH. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. (např. vyprodání zásob).

VII. Platební podmínky

 1. Platbu je možno realizovat následujícími způsoby:
  • Hotově - při osobním odběru
  • Na dobírku - při doručení zboží (platba hotově nebo kartou)
  • Platba předem bankovním převodem na účet prodávajícího
  • Platba na fakturu se splatností (pouze pro podnikatele po splnění speciálních podmínek)
 2. Možné způsoby platby za zboží pro zákazníky ze zahraničí:
  • Hotově - při osobním odběru.
  • Platba předem bankovním převodem - zboží Vám bude vydáno osobně (resp. zasláno přepravní službou) až po připsání částky na bankovní účet prodávajícího. V tomto případě prosím kontaktujte svého obchodníka, který Vám zašle doklad s potřebnými údaji pro bankovní převod - musíte si pouze zvolit Vám vyhovující typ bankovního účtu, na který budete platit (vedeme účty v českých korunách, euro ).
  • Platba na fakturu se splatností (pouze pro dealery po splnění speciálních podmínek)

 VIII. Dodací podmínky

1. Osobní odběr

Zboží může převzít buď přímo kupující nebo pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) . Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat. V případě nesplnění této podmínky si prodávající vyhrazuje právo zboží nevydat a zprošťuje prodávajícího jakékoli odpovědnosti za prodlení nebo za škodu.

2. Zasílání přepravní službou v rámci ČR

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL, DPD. Cena dopravného včetně manipulačního poplatku se zbožím je 85,- Kč bez DPH. Maximální hmotnost jednoho balíku 31,5kg. Objednávky přijaté v pracovní den do 17:00 hod. budou zpravidla expedovány v den objednání.

Při dodání je podnikatel povinen překontrolovat spolu s přepravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo zjevně poškozené zásilky. Kupujícímu spotřebiteli se doporučuje stejný postup. Neúplnou nebo zjevně poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefonicky na číslo (+420) 577 113 620 nebo e-mailem (reklamace@arles.cz) prodávajícímu. Podnikatel je povinen sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat prodávajícímu faxem nebo e-mailem (reklamace@arles.cz). Rovněž je povinen poškozenou zásilkou a přepravovaným zbožím dále nemanipulovat a ponechat si je u sebe pro řádné zadokumentování pracovníkem přepravní služby.

Reklamaci uplatňuje u přepravce prodávající. Pokud je převzetí zásilky podnikatelem u dopravce stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, nelze brát na dodatečnou reklamaci neúplnosti nebo zjevného poškození dodávky žádný zřetel. Kupujícímu spotřebiteli se doporučuje stejný postup. V případech, kdy je obal zásilky zjevně nepoškozen, ale došlo k poškození přepravovaného zboží (např. nárazem, otřesem atd.) je podnikatel nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky poškození reklamovat u přepravce a neprodleně kontaktovat prodejce telefonicky na číslo (+420) 577 113 620 nebo e-mailem (reklamace@arles.cz) Rovněž je povinen poškozenou zásilkou a přepravovaným zbožím dále nemanipulovat a ponechat si je u sebe pro řádné zadokumentování pracovníkem přepravní služby. Reklamaci uplatňuje prodávající. Kupujícímu spotřebiteli se doporučuje stejný postup. V případě nedodržení výše uvedeného postupu daného přepravcem, prodávající nenese za odpovědnost za případnou škodu vzniklou podnikateli při přepravě zásilky.

3. Cena zásilky v rámci ČR

U přepravní společnosti PPL i DPD platí stejné podmínky.

 1. dopravné 85 Kč
 2. manipulační poplatek 25 Kč (účtuje se ke každé vystavené faktuře)
 3. doběrečné 35 Kč

U objednávek nad 1000 Kč přijatých přes internetový obchod do 14.00 hod nebude účtováno dopravné. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

4. Zasílání přepravní službou do zahraničí

Do zahraničí zasíláme přepravní společností DHL (PPL), DPD. Maximální hmotnost jednoho expedovaného balíku je 30,0 kg. Cenu dopravy a termín dodání si ověřte po potvrzení objednávky u svého obchodního zástupce nebo e-mailem eshop@arles.cz. Při dodání je kupující povinen překontrolovat spolu s přepravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, případné poškození přepravovaného zboží) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefonicky na číslo (+420) 577 113 620 nebo e-mailem (claims@,arles.cz) prodávajícímu a ihned s přepravcem sepsat zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat prodávajícímu faxem nebo e-mailem (claims@arles.cz).

S poškozenou zásilkou a přepravovaným zbožím dále nemanipulovat a ponechat u kupujícího pro řádné zadokumentování pracovníkem přepravní služby. Reklamaci uplatňuje prodávající. Pokud je převzetí zásilky kupujícím od dopravce stvrzeno podpisem v dokladech dopravce nelze brát na dodatečné reklamace neúplnosti nebo zjevného poškození dodávky žádný zřetel. V případě nedodržení výše uvedeného postupu daného přepravcem, prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou při přepravě zásilky.

5. Rozvoz zboží po Zlíně

U objednávek nad 1000 Kč zajištujeme každé úterý a pátek bezplatný rozvoz po Zlíně. U objednávek do 1000 Kč bude účtováno dopravné ve výši 85 Kč plus manipulační poplatek 25 Kč na každou vystavenou fakturu. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou, proces reklamace, vydávání záručního listu a uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje Reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

X. Zpětný odběr elektrozařízení

S ohledem na znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, umožňujeme našim zákazníkům bezplatně odevzdat starý spotřebič nebo elektrozařízení k likvidaci.

Spotřebiče nebo lektrozařízení zakoupená u nás můžete buď osobně odevzdat v sídle naší společnosti nebo po domluvě na podmínkách svozu poslat přepravní společností PPL nebo DPD.

Elektrozařízení nesmí být odstraňována spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládána na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru (viz výše). Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

Zpětný odběr baterií a akumulátorů

Od našich zákazníků dále provádíme zpětný odběr baterií a akumulátorů. Nejpříznivější způsob nakládání s odpadními bateriemi z hlediska ochrany našeho životního prostředí a zdraví člověka je recyklace. Aby mohla být odpadní baterie zrecyklována, musíte ji odevzdat na tzv. místě zpětného odběru či místě odděleného sběru. Baterie a akumulátory můžete bezplatně odevzdat na kterékoli z našich prodejen, a to kdykoli během provozní doby.

Zákazník je dále oprávněn odevzdat baterie a akumulátory na sběrných místech společnosti ASEKOL uvedených na jejích webových stránkách.

Na každé baterii nebo akumulátoru byste měli najít toto označení "přeškrtnutou popelnicí", které připomíná, že baterie nepatří do směsného odpadu, ale že musí být odevzdána na místa k tomu určená.

Pokud je navíc vyznačen pod symbolem přeškrtnuté popelnice symbol Pb, Cd nebo Hg, znamená to, že tyto baterie obsahují zvlášť nebezpečné prvky olovo, kadmium a rtuť.

 

 

XI. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího - spotřebitele

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodá reklamace@arles.cz.

V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Maximálně však do 30 dnů.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dob ře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

2. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany podnikatele jako kupujícího nikoliv spotřebitele

Podnikatel má právo odstoupit od kupní smlouvy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném a účinném znění. Při chybné objednávce ze strany podnikatele a následné výměně zboží (v původním balení bez porušení) si prodávající vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny vráceného zboží na uhrazení prokazatelně vynaložených nákladů. Tímto není dotčeno právo prodávajícího rozhodnout se, zda bude vrácení zboží akceptovat či nikoliv. Storno poplatek až do výše 100% ceny vráceného zboží bude prodávajícím uplatněn v případě, že se bude jednat o chybnou objednávku na zboží, které bylo speciálně objednáno pro podnikatele, na základě kupní smlouvy. Prodávající má povinnost, v případě přijetí takovéto objednávky, upozornit kupujícího na takové zboží písemnou formou.

Podnikatel zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IC na nákupním dokladu), nemá tedy právo na odstoupení ve 14 denní lhůtě, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

3. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 1. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává.
 2. Výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží (neplatí pro spotřebitele viz odst. W.).
 3. V případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o mimořádnou „slevu“ nebo „akce“ nebo jiné označení obdobného významu. Ve výše uvedených případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nej kratším možném termínu.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 12.10.2017
 2. Upozorňujeme, že obrázky uvedeny u zboží jsou pouze informativní. Přesné informace vám budou obratem sděleny na chatu s obchodníkem, telefonicky, případně zaslány e-mailem.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 4. Kupující svou objednávkou stvrzuje, že souhlasí se všemi výše uvedenými body v plném rozsahu.