Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ARLES, s.r.o.  

ARLES, s.r.o., 

Holešovská 429

763 16 Fryšták  

IČ 25544276, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,  vložka 32123   

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na nákupy prostřednictvím internetového obchodu na stránkách, shop.arles.cz provozovaném obchodní společností ARLES, s. r. o. (další údaje viz Prodávající v části II.) a na ostatní formy uzavírání smluv bez současné fyzické přítomnosti stran. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi obchodní společností ARLES, s. r. o., jako prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé, které vzniknou v rámci realizace internetového obchodu v souladu se zákonem č. 89/2012 nový občanský zákoník (NOZ).

II. Vymezení základních pojmů

1. Internetový obchod

Elektronický obchod je jedna z forem uzavírání smluv s výhradním použitím alespoň jednoho komunikačního prostředku bez současné fyzické přítomnosti stran. Jedná se o objednávkový systém provozovaný na internetových stránkách podnikatele, který je v pozici prodávajícího, jenž nabízí zboží nebo služby kupujícím. Internetovým obchodem se rozumí webová aplikace dostupná na internetové adreseshop.arles.cz/Default.asp, jejímž prostřednictvím je kupujícímu umožněn výběr zboží a odeslání objednávky zboží. Prodávající přitom neodpovídá kupujícímu za funkčnost internetového obchodu a nebudeli tak z technických či jiných důvodů internetový obchod funkční či dostupný, nevznikají kupujícímu vůči prodávajícímu žádná práva. Tím není dotčeno právo kupujícího provádět změnu či storno objednávky zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Tím není dotčeno právo kupujícího provádět změnu či storno objednávky zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jelikož tato právní jednání je kupující vždy oprávněn provést také prostřednictvím jiných komunikačních prostředků.

2. Podnikatel

Podnikatel je ten, kdo samostatně a soustavně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem za účelem dosažení zisku. Pro účely těchto VOP se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

3. Spotřebitel

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

4. Kupující

Kupujícím je buď spotřebitel nebo podnikatel.

5. Smlouva

Nákup zboží se provádí na základě kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), kterou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí kupujícímu kupní cenu. V případě, že je smlouva uzavírána mezi podnikatelem a spotřebitelem jedná se o spotřebitelskou smlouvu. Spotřebitelská smlouva uzavřená mezi společností ARLES, s.r.o. jako prodávající a spotřebitelem jako kupujícím je smlouvou uzavřenou distančním způsobem s použitím internetu.

Při použití internetu musí být obsahem návrhu informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu nutných náležitostí podle obecných právních předpisů. Tyto informace musí být poskytnuty určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a k ochraně slabší smluvní strany – spotřebitelů..

6. Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP)

Text blíže vymezující a upřesňující práva a povinnosti dodavatele a kupujícího v jejich smluvním vztahu, na který zadavatel na stránkách internetového obchodu  před uzavřením smlouvy dostatečně a viditelným způsobem odkazuje. Spotřebiteli budou VOP zaslány společně s potvrzením objednávky emailem, se kterými má spotřebitel možnost se seznámit. VOP, se kterými spotřebitel souhlasil,  se stávají nedílnou součástí uzavírané smlouvy a jako takový jsou pro něj závazné. Spotřebiteli budou VOP zaslány společně s potvrzením objednávky e-mailem.

7. Prodávající

Prodávajícím je podnikatel ARLES, s.r.o., společnost, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Základní údaje:

ARLES, s.r.o.

Holešovská 429

76316 Fryšták tel.:

(+420)577113630

fax.:

(+420)577019511

IČ:25544276

DIČ: CZ25544276

Registrace: ARLES, s.r.o. je zapsána v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 32123 Provozní doba: Po-Pá 8:00 - 17:00 hod.

Příjem objednávek pro expedici s doručením v rámci ČR zpravidla do druhého pracovního dne do 17:00 hod.

III. Uživatelský účet

 1. Kupující je oprávněn provést objednávku zboží z internetového obchodu prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo bez předchozí registrace kupujícího.
 2. Uživatelský účet je zřízen na základě předchozí registrace kupujícího na internetové adrese.
 3. Prostřednictvím uživatelského účtu je kupujícímu umožněno provádět odesílání a správu objednávek zboží, jakož i zjišťovat informace o předchozích objednávkách zboží.
 4. Při zřízení uživatelského účtu je kupující povinen uvádět výhradně správné a pravdivé údaje, přičemž kupující je současně povinen případně vždy aktualizovat uvedené údaje před každou objednávkou zboží, pokud v předchozí době došlo k jejich změně. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu jsou považovány prodávajícím za správné a pravdivé a kupující tak odpovídá prodávajícímu v plném rozsahu za škodu způsobenou uvedením nesprávných či nepravdivých údajů.
 5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si zvolí sám kupující při registraci uživatelského účtu. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a tyto údaje nesmí sdělovat třetí osobě. Prodávající tak nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou kupujícímu v důsledku porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 6. Prodávající neodpovídá kupujícímu za funkčnost uživatelského účtu a nebude-li tak z technických či jiných důvodů uživatelský účet funkční či dostupný, nevznikají kupujícímu vůči prodávajícímu žádná související práva. Tím není dotčeno právo kupujícího provádět změnu či storno objednávky zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jelikož tato právní jednání je kupující vždy oprávněn provést také prostřednictvím jiných komunikačních prostředků.
 7. Prodávající je oprávněn provést zrušení uživatelského účtu kupujícího, a to zejména v případě, pokud kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá nebo v případě, pokud kupující poruší své povinnosti pro něj vyplývající z kupní smlouvy nebo obchodních podmínek, a to zejména v důsledku porušení povinnosti uvádět výhradně správné a pravdivé údaje.

V. Ochrana osobních údajů

1.  

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále též jen „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (to znamená zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Správcem osobních údajů je prodávající, který zpracovává osobní údaje za níže uvedených podmínek.
 3. Správce zpracovává pro níže uvedené účely následující osobní a identifikační údaje kupujícího: a) jméno a příjmení (případně obchodní firma);

b)     adresa bydliště / místo podnikání (sídlo);

c)     rodné / identifikační číslo osoby;

d)     daňové identifikační číslo osoby;

e)     adresa elektronické pošty;

f)      telefonní čísla;

g)     údaje o kontaktních osobách.

(výše uvedené údaje společně dále též jen „osobní údaje“)

 1. Správce je oprávněn předat osobní údaje subjektům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé. Na základě výše uvedeného je Správce oprávněn předat osobní údaje Subjektu údajů následujícím subjektům, popř. kategoriím subjektů: a smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři za účelem dodání zboží, těmito dopravci jsou:

i            PPL CZ s.r.o., IČO: 251 94 798

ii          Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČO: 61329266  b            vydavateli platební karty, a to v případě uskutečněného nákupu u Správce, kdy za zboží bylo placeno prostřednictvím platební karty 5.           Dále je správce oprávněn předat osobní údaje spojené se správou informačních systémů a dále spojené s marketingovými službami, a to těmto příjemcům: Google, Seznam

 

                           a        

 

         6.                Správce zpracovává výše uvedené osobní údaje kupujícího pro níže uvedené účely:

a)     Plnění kupní smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

b)    Plnění právních povinností správce stanovených obecně závaznými právními předpisy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

c)     Určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 1. Zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu správce spočívajícího v přímém marketingu
 2. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány po dobu nezbytnou vzhledem k účelu jejich zpracování následovně:

a)     K účelu podle článku 8.5 písm. a) OP do doby zániku závazku z kupní smlouvy. Tím není dotčena možnost správce tyto osobní údaje následovně dále zpracovávat (v nezbytném rozsahu) k účelům podle článků 8.5 písm. b), c) a d) OP.

b)    K účelu podle článku 8.5 písm. b) OP po dobu trvání příslušné právní povinnosti správce.

c)     V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešena práva či povinnosti správce ve vztahu ke kupujícímu, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle článku 8.5 písm. c) OP před skončením takového řízení.

d)    K účelu zasílání obchodních sdělení podle článku 8.5 písm. d) OP do doby, než kupující vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 2. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje správně a pravdivě, a dále že je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně svých osobních údajů,
 3. Kupující má vůči správci právo:

a)     Požadovat přístup ke svým osobním údajům (za podmínek uvedených v čl. 15 GDPR).

b)    Na opravu nebo výmaz svých osobních údajů (za podmínek uvedených v čl. 16 a 17 GDPR).

c)     Na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek uvedených v čl. 18 GDPR).

d)    Na přenositelnost osobních údajů (za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR).

e)     Vznést námitku proti zpracování osobních údajů (za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR).

Výše uvedená práva může kupující uplatnit zasláním žádosti správci prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy prodávajícího.

 

12. Kupující má v případě pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracování osobních údajů právo se obrátit na správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost kupujícího shledána oprávněnou, správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčeno právo kupujícího podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech Republic, +420 234 665 555,www.uoou.cz.

         13.        

VI. Kupní smlouva a uzavření kupní smlouvy

 

 1. Předpokladem uzavření kupní smlouvy je předchozí odeslání objednávky zboží ze strany kupujícího prostřednictvím e-shopu, přičemž kupující odesláním objednávky vyjadřuje výslovný souhlas s uzavřením kupní smlouvy, jakož i se zněním obchodních podmínek.
 2. Za účelem vytvoření a odeslání objednávky prostřednictvím e-shopushop.arles.cz/Default.asp,  je kupující povinen vložit zboží do elektronického nákupního košíku a následně také vyplnit objednávkový formulář, který obsahuje především následující informace: a) Identifikační údaje kupujícího.

b)    Doručovací adresu pro doručení zboží.

c)     Druh a počet kusů objednávaného zboží.

d)    Způsob dopravy pro doručení zboží.

e)     Způsob úhrady kupní ceny a nákladů na dopravu zboží.

 1. Před odesláním objednávky je kupující povinen zkontrolovat správnost a pravdivost všech údajů dle článku 2. Kupující nese odpovědnost za škodu způsobenou prodávajícímu uvedením nesprávných či nepravdivých údajů.
 2. Po odeslání objednávky bude na kontaktní e-mail kupujícího doručeno potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky. Toto potvrzení je však pouze informativního charakteru, když k závazné akceptaci objednávky a k uzavření kupní smlouvy dochází až okamžikem, kdy bude na kontaktní e-mail kupujícího doručeno potvrzení prodávajícího o vyřízení objednávky. Do doby doručení potvrzení prodávajícího o vyřízení objednávky je kupující oprávněn měnit či upravovat obsah objednávky prostřednictvím požadavku odeslaného na kontaktní e-mail prodávajícího.
 3. Objednávku je možné dále učinit následujícími způsoby:
  1. Odesláním objednávky na konkrétní adresu některého z obchodníků prodávajícího.
  2. Telefonicky na následujícím telefonním číslem: Prodej: +420 577 019 516, Nákup: +420 577 019 516, Kancelářská technika: +420 577 113 630
 4. Kupující bere na vědomí, že v důsledku výslovného vyloučení aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku odesláním objednávky nevzniká kupujícímu právní nárok na uzavření kupní smlouvy a prodávající tak není povinen kupní smlouvu s kupujícím uzavřít, a to především v situaci, pokud kupujícím objednané zboží není skladem. Tím však není dotčeno právo prodávajícího neuzavřít kupní smlouvu také na základě jakýchkoliv jiných skutečností (to znamená i bez udání důvodu). V případě neuzavření kupní smlouvy bude na kontaktní e-mail kupujícího odesláno potvrzení o nepřijetí (stornování) objednávky ze strany prodávajícího.
 5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nebude prodávající schopen splnit, je prodávající oprávněn zaslat na kontaktní e-mail kupujícího nabídku s uvedením možných variant pozměněné objednávky a vyžádá si písemné stanovisko kupujícího k pozměněné objednávce. Pozměněná objednávka se považuje za nový návrh kupní smlouvy ze strany prodávajícího a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem doručení potvrzení akceptace pozměněné objednávky ze strany kupujícího na kontaktní e-mail prodávajícího.
 6. Kupující výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku (smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé smluvním stranám při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nese každá ze smluvních stran samostatně.
 7. Práva a povinnosti odchylná od úpravy obchodních podmínek je možné sjednat v přímo v kupní smlouvě. Odchylná ujednání uvedená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 8. V otázkách blíže neupravených kupní smlouvu či obchodními podmínkami se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Je-li smluvní stranou kupní smlouvy spotřebitel, řídí se tento smluvní vztah také zákonem o ochraně spotřebitele.
 9. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě, není veřejně přístupná a její obsah je kupujícímu dostupný v rámci potvrzení prodávajícího o vyřízení objednávky dle článku 4., případně také v uživatelském účtu.
 10. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v české jazyce. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce, přičemž rozhodným právem však zůstává právní řád České republiky.
 11. Kupní smlouva a obchodní podmínky nahrazují jakákoliv jiná předchozí ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, která byla mezi smluvními stranami učiněna v souvislosti s koupí zboží.

 

 

 

 1. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se před jejím odesláním podrobně seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i Reklamačním řádem, a to ve znění platném a účinném v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. . Znění obchodních podmínek a reklamačnímu řádu zcela porozuměl. Je si vědom, že Obchodními podmínkami je jako kupující vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy.

Obchodní podmínky jsou v aktuálním znění k dispozici ke stažení na stránkách internetového obchodu shop.arles.czzde. Reklamační v aktuálním znění je k dispozici ke stažení na stránkách internetového obchodu shop.arles.czzde.Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů..

 1. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout přijetí objednávky prostřednictvím ICQ, skype nebo jiným výše neuvedeným IM komunikačním nástrojem.
 2. Objednávka zrealizovaná některým ze způsobů uvedených v odst. 2 a 5 je závazná a zrušit ji lze jen za následujících podmínek:

Podnikatel: V případě zrušení objednávky zboží objednávaného u dodavatele speciálně na jeho žádost může prodávající požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 100% z ceny zboží + dopravné. Smluvní pokuta je splatná 5. dne po doručení výzvy k jejímu zaplacení. Výzva k zaplacení smluvní pokuty bude prodávajícím zaslána kupujícímu v případě, že zruší závaznou objednávku na zboží, které bylo speciálně objednaní pro jeho osobu. . Prodávající má povinnost, v případě přijetí takovéto objednávky, upozornit podnikatele na takové zboží a možnost uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty písemnou formou. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny zboží + dopravné také v případě, kdy kupující odmítne převzít objednané zboží, kdy tímto se  objednávka zruší automaticky.

Spotřebitel: ustanovení článku V. odst. 16 neplatí pro spotřebitele.

VII. Cenové kategorie a ceny, uzavření kupní smlouvy

1. Cena zboží odpovídá ceně uvedené v platném ceníku zboží, který je k dispozici na e-shopu v sekci „Produkty“ →„Ceníky“ nebo u společnosti na vyžádání či cena uvedená u jednotlivého druhu zboží na e-shopu. V případě zboží, které není v den doručení objednávky na skladě, fakturuje prodávající cenu platnou v den expedice zboží dealerovi a kupujícímu (nikoliv kupujícímu spotřebiteli). 

2.  

 1. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Ceny na objednávce se pro kupujícího podnikatele sestávají závaznými až v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, tedy uzavřením kupní smlouvy. Ceny jsou uvedeny bez DPH. V rekapitulaci objednávky je vždy uvedena cena vč. platné DPH. Nový ceník nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění na webové stránce prodávajícího.  

Je-li platná cena totožná nebo nižší, než na objednávce, není zpětně dealerovi a kupujícímu nikoliv spotřebiteli potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky, případný rozdíl mu bude vrácen na účet. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje dealera nebo kupujícího nikoli spotřebitele, který může novou cenu přijmout nebo dodávku bez penalizace odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy dealerovi a kupujícímu nikoliv spotřebiteli sdělena platná cena pro danou objednávku.

 1. Je-li kupujícím Spotřebitel,. vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. (např. vyprodání zásob).
  1. Cenu zboží může kupující uhradit společnosti následujícími způsoby:
   1. v hotovosti v sídle společnosti na adreseHolešovská 429, 763 16 Fryšták,
   2. na dobírku při doručení zboží v místě určeném v objednávce,  
   3. bezhotovostně         na          bankovní            účet       společnosti         č.       ú.           253110101/2600,vedený              u            CITI      Bank       Europe__,IBAN:3926000000002531110101

VIII. Platební podmínky

BIC/SWIFT: CITICZPX

 1. Cenu zboží může kupující ze zahraničí uhradit společnosti následujícími způsoby:
  1. v hotovosti v sídle společnosti na adreseHolešovská 429, 763 16 Fryšták
  2. bezhotovostně na bankovní účet společnosti  
   1. v tomto případě bude zboží kupujícímu vydáno osobně (resp. zasláno přepravní službou) až po připsání částky na bankovní účet prodávajícího,
   2. v tomto případě kupující kontaktuje svého obchodníka, který mu zašle doklad s potřebnými údaji pro bankovní převod – kupující si tak zvolí mu vyhovující typ          bankovního        účtu,      na          který     zaplatí kupní    cenu      (prodávající       vede      účty  v českých korunách nebo euru).
   3. V případě objednání zboží prostřednictvím e-mailu si kupující volí způsob platby před podáním závazné nabídky nebo před uzavřením kupní smlouvy.
   4. Závazky k prodeji zboží si společnost plní na adrese sídla Holešovská 429, 763 16 Fryšták nebo, kde si kupující může zakoupené zboží osobně převzít v provozní době od pondělí do pátku od _08.00_____ hodin do _16.00____ hodin, popř. na jiné adrese předem dohodnuté s kupujícím, zakoupené zboží lze po dohodě s kupujícím také odeslat prostřednictvím přepravní společnosti na náklady kupujícího na jím udanou adresu.
   5. Způsob platby a způsob dodání nebo plnění si volí kupující sám, přičemž bez souhlasu společnosti již následně nelze zvolený způsob měnit.  
   6. Společně          s             cenou    zboží     je            kupující              povinen             zaplatit společnosti        také       náklady               spojené               s             balením  a dodáním zboží ve výši platné cenové nabídce společnosti.
   7. Zboží bude kupujícímu doručeno do 30 dnů od uzavření smlouvy, v rámci objednání, je možno písemnou formou, vzájemně dohodnout jinou dobu dodání zboží.
   8. V případě, že se jedná o smlouvu s opakovaným plněním, je nejkratší dobou, po kterou bude smlouva strany zavazovat, šest (6) měsíců od uzavření kupní smlouvy.
   9. Po provedení úhrady plné výše kupní ceny a nákladů na dopravu vystaví prodávající kupujícímu příslušný daňový doklad (fakturu). Daňový doklad (fakturu) prodávající zašle kupujícímu v listinné formě společně se zbožím nebo v elektronické formě zaslané na kontaktní e-mail kupujícího, s čímž kupující odesláním objednávky vyjadřuje výslovný souhlas

 

IX.. Dodací podmínky

1. Osobní odběr

Zboží může převzít buď přímo kupující, nebo pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná). Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat, že je oprávněna převzít zboží za kupujícího. V případě nesplnění této podmínky si prodávající vyhrazuje právo zboží nevydat a zprošťuje prodávajícího jakékoli odpovědnosti za prodlení nebo za škodu.

2. Zasílání přepravní službou v rámci ČR

Zboží je možno kupujícímu zaslat na adresu přepravní službou PPL, DPD. Cena dopravného je 99,- Kč bez DPH. Maximální hmotnost jednoho balíku je 31,5kg. 

Zboží je možno kupujícímu zaslat na výdejní místa PPL, DPD.  Cena dopravného je 75,- Kč bez DPH. Hmotnost jednoho balíku do 15 kg, maximální rozměr, d – 120cm, š 60 cm, v 60 cm.

Objednávky přijaté v pracovní den do 17:00 hod. budou zpravidla expedovány v den objednání.

Při dodání je podnikatel povinen překontrolovat spolu s přepravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo zjevně poškozené zásilky. Kupujícímu spotřebiteli se doporučuje stejný postup. Neúplnou nebo zjevně poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefonicky na číslo (+420) 577 113 620 nebo e-mailem (reklamace@arles.cz, ) prodávajícímu. Podnikatel je povinen sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat prodávajícímu faxem nebo e-mailem (reklamace@arles.cz). Rovněž je povinen poškozenou zásilkou a přepravovaným zbožím dále nemanipulovat a ponechat si je u sebe pro řádné zadokumentování pracovníkem přepravní služby.

Reklamaci uplatňuje u přepravce prodávající. Přesný postup pro uplatnění reklamace je uveden v reklamačním řádu dostupném zde. Pokud je převzetí zásilky podnikatelem u dopravce stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, nelze brát na dodatečnou reklamaci neúplnosti nebo zjevného poškození dodávky žádný zřetel. Kupujícímu spotřebiteli se doporučuje stejný postup. V případech, kdy je obal zásilky zjevně nepoškozen, ale došlo k poškození přepravovaného zboží (např. nárazem, otřesem atd.) je podnikatel nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky poškození reklamovat u přepravce a neprodleně kontaktovat prodejce telefonicky na číslo (+420) 577 113 620 nebo e-mailem (reklamace@arles.cz, claims@arles.cz ) Rovněž je povinen poškozenou zásilkou a přepravovaným zbožím dále nemanipulovat a ponechat si je u sebe pro řádné zadokumentování pracovníkem přepravní služby. Reklamaci uplatňuje prodávající. Kupujícímu spotřebiteli se doporučuje stejný postup. V případě nedodržení výše uvedeného postupu daného přepravcem, prodávající nenese za odpovědnost za případnou škodu vzniklou podnikateli při přepravě zásilky.

3. Cena zásilky v rámci ČR

U přepravní společnosti PPL i DPD platí stejné podmínky.

 1. dopravné na adresu kupujícího 99 Kč 

2. dopravné do výdejního místa 75 Kč

3. manipulační poplatek 25 Kč (účtuje se ke každé vystavené faktuře)  4.  doběrečné 30 Kč

 

4. Zasílání přepravní službou do zahraničí

Do zahraničí zasíláme přepravní společností DHL (PPL), DPD. Maximální hmotnost jednoho expedovaného balíku je 30,0 kg. Cenu dopravy a termín dodání si ověřte po potvrzení objednávky u svého obchodního zástupce nebo e-mailem shop.arles.cz. Při dodání je kupující povinen překontrolovat spolu s přepravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, případné poškození přepravovaného zboží) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefonicky na číslo (+420) 577 113 620 nebo e-mailem (claims@arles.cz) prodávajícímu a ihned s přepravcem sepsat zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat prodávajícímu faxem nebo e-mailem (claims@arles.cz).

S poškozenou zásilkou a přepravovaným zbožím dále nemanipulovat a ponechat u kupujícího pro řádné zadokumentování pracovníkem přepravní služby. Reklamaci uplatňuje prodávající. Přesný postup pro uplatnění reklamace je uveden v reklamačním řádu dostupnémzde.. Pokud je převzetí zásilky kupujícím od dopravce stvrzeno podpisem v dokladech dopravce nelze brát na dodatečné reklamace neúplnosti nebo zjevného poškození dodávky žádný zřetel. V případě nedodržení výše uvedeného postupu daného přepravcem, prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou při přepravě zásilky.

X. Záruční podmínky

Záruční podmínky, práva z vadného plnění, rozpor s kupní smlouvou, proces reklamace, vydávání záručního listu a uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje Reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a je dostupný zde.

XI. Zpětný odběr elektrozařízení

S ohledem na znění zákona č. 541/2020 Sb.,., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, umožňujeme našim zákazníkům bezplatně odevzdat starý spotřebič nebo elektrozařízení k likvidaci.

Spotřebiče nebo elektrozařízení zakoupená u nás můžete buď osobně odevzdat v sídle naší společnosti nebo po domluvě na podmínkách svozu poslat přepravní společností PPL nebo DPD.

Elektrozařízení nesmí být odstraňována spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládána na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru (viz výše). Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

Zpětný odběr baterií a akumulátorů

Od našich zákazníků dále provádíme zpětný odběr baterií a akumulátorů. Nejpříznivější způsob nakládání s odpadními bateriemi z hlediska ochrany našeho životního prostředí a zdraví člověka je recyklace. Aby mohla být odpadní baterie zrecyklována, musíte ji odevzdat na tzv. místě zpětného odběru či místě odděleného sběru. Baterie a akumulátory můžete bezplatně odevzdat na kterékoli z našich prodejen, a to kdykoli během provozní doby.

Zákazník je dále oprávněn odevzdat baterie a akumulátory na sběrných místech společnosti ASEKOL uvedených na jejích webových stránkách.

Na každé baterii nebo akumulátoru byste měli najít toto označení "přeškrtnutou popelnicí", které připomíná, že baterie nepatří do směsného odpadu, ale že musí být odevzdána na místa k tomu určená.

Pokud je navíc vyznačen pod symbolem přeškrtnuté popelnice symbol Pb, Cd nebo Hg, znamená to, že tyto baterie obsahují zvlášť nebezpečné prvky olovo, kadmium a rtuť.

XII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího - spotřebitele

.

 1. Byla-li kupní smlouva uzavřena mimo obchodní prostory společnosti nebo prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (např. internet), má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů (14) ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy dodání více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne převzetí posledního kusu zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy dodávka zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne převzetí poslední položky. Je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu, počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne první dodávky zboží.
 2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu (např. e-mailem na adresu eshop@arles.cz, písemně na adresu sídla společnosti, sms atd.), a to i formou formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný zde.
 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku, zašle nebo předá společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy,        zboží,   které  od něho obdržel.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku, je povinen uhradit společnosti náklady spojené s navrácením zboží. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.  
 5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, může prodávající dále požadovat po kupujícím úhradu odpovídající snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Společnost vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.  
 7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než jí kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží společnosti odeslal.
 8. Společnost převezme zboží od kupujícího v jeho domácnosti na své náklady, jestliže kupující odstoupí od kupní smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory společnosti,              zboží    bylo      dodáno  do domácnosti kupujícího v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.
 9. Kupující však nemůže od kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku odstoupit, jestliže je předmětem kupní smlouvy:

a)       poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy

b)      dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c)       dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele

d)      dodávka zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

e)       dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f)        neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než

73 vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

g)       dodávka zboží v zapečetěném obalu, u které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,

h)      dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil,

i)        dodávka novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

j)        o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

k)      uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen,

l)        o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení.

 1. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 90 dní ode dne jejího uzavření, bylo-li jeho právo dotčeno nekalou obchodní praktikou prodávajícího nebo požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky.
 2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy podle odstavce 10., prokáže-li prodávající, že je to s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

 

2. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany podnikatele jako kupujícího nikoliv spotřebitele

1. Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů.

Podnikatel má právo odstoupit od kupní smlouvy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném a účinném znění. Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit práva z vad pouze pro vady zboží, které mělo zboží při převzetí, nikoliv pro vady, které se objevily později. Zároveň se musí jednat o vady, které znemožňují využívat zboží ke stanovenému účelu. 

Má-li zboží vady, které jej znemožňují využívat ke stanovenému účelu, může kupující podnikatel odstoupit od smlouvy, žádat dodání nové věci, odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Při chybné objednávce ze strany podnikatele a následné výměně zboží (v původním balení bez porušení) si prodávající vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny vráceného zboží na uhrazení prokazatelně vynaložených nákladů. Tímto není dotčeno právo prodávajícího rozhodnout se, zda bude vrácení zboží akceptovat či nikoliv. Smluvní pokutu dle čl. VI. odst. 16až do výše 100% ceny vráceného zboží bude prodávajícím uplatněn v případě, že se bude jednat o chybnou objednávku na zboží, které bylo speciálně objednáno pro podnikatele, na základě kupní smlouvy. Prodávající má povinnost, v případě přijetí takovéto objednávky, upozornit kupujícího na takové zboží písemnou formou.

3. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 1. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává.
 2. Výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží (neplatí pro kupujícího spotřebitele.).
 3. V případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o mimořádnou „slevu“ nebo „akce“ nebo jiné označení obdobného významu. Ve výše uvedených případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

XIII. Cookies

 1. Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní. Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní.
 2. Dle               zákona               prodávající       může    ukládat              cookies              na          vašem zařízení,            pokud jsou      nezbytně           nutné

pro provoz webové stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebuje kupující povolení návštěvníka, kdy plný text souhlasu naleznete zde. Prodávající upozorňuje na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že návštěvník nebude moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

3. Webové rozhraní používá tyto cookies:

_________________________________________________

 

 

a.Nutné

i.

 Nutné soubory cookie pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky. Bez těchto souborů cookie nemůže web správně fungovat.

ii

. Cookies lze blokovat = zakázat, ale část stránek se pak nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Nastavení cookies pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

         
 1. Google Chrome
 2. Firefox
 3. Internet Explorer a Edge
 4. Safari
 5. Opera     

 

 

b.Preferenční

i.

 Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

c.Statistické

i.

 Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování webových stránek. Používají se např. k pochopení toho, jak návštěvníci interagují s webem a obvykle pomáhají poskytovat informace o metrikách počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd. Analytické cookies dále

umožňují návštěvníkům snadno najít to, co hledají. Mohou také sloužit ke zlepšování výkonnosti a rychlosti webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.

d.Marketingové

i.

 Záměrem marketingových cookies je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

e.Ostatní

i.

 Jedná se o ostatní cookies, které nemohou být na základě svého typu a účelu zařazeny do jedné ze shora jmenovaných kategorií.

 

 

4. Návštěvník může kdykoliv svůj souhlas změnit nebo zrušit prostřednictvím vyjádření o souborech cookies na webových stránkách prodávajícího, zde.

 

 

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od ___6.1.2023_______

Upozorňujeme, že obrázky uvedeny u zboží jsou pouze informativní. Přesné informace vám budou obratem sděleny na chatu s obchodníkem, telefonicky, případně zaslány e-mailem.

 1. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Kupující svou objednávkou stvrzuje, že souhlasí se všemi výše uvedenými body v plném rozsahu.
 3. Přílohu obchodních podmínek tvoří reklamační řád a vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.