GDPR formulář

Identifikační údaje

1. Přístup k osobním údajům:

Pokud potřebujete další informace o vašich konkrétních osobních údajích, máte právo na informaci, zda zpracováváme vaše osobní údaje, stejně jako na poskytnutí kopií vašich osobních údajů a sdělení podrobností o tomto zpracování. Stejně tak máte právo na přístup ke katalogu vašich práv – oprava, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu.

2. Oprava osobních údajů

Pokud potřebujete další informace o vašich konkrétních osobních údajích, máte právo na informaci, zda zpracováváme vaše osobní údaje, stejně jako na poskytnutí kopií vašich osobních údajů a sdělení podrobností o tomto zpracování. Stejně tak máte právo na přístup ke katalogu vašich práv – oprava, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu.

3. Námitka proti zpracování

Domníváte-li se, že náš oprávněný zájem na zpracovávání vašich osobních údajů, není opodstatněný, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování. Váš požadavek posoudíme a shledáme-li, že náš zájem na dalším zpracování nepřevyšuje Váš zájem na jeho ukončení, zpracování vašich osobních údajů ukončíme. Stejně můžete postupovat i v případě námitky proti přímému marketingu, který neprovádíme na základě souhlasu. Při obdržení takové námitky zpracování ukončíme neprodleně bez dalšího.

4. Omezení zpracování:

Máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů pouze na jejich uložení a zřejmé odlišení od ostatních zpracovávaných osobních údajů, když se domníváte, že:

1. osobní údaje nejsou přesné.

2. zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nechcete je vymazat.

3. osobní údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ačkoliv ARLES, s.r.o. je již nepotřebuje.

4. namítáte oprávněnost našeho zájmu na zpracování těchto údajů, a to po dobu, kdy ARLES, s.r.o. bude oprávněnost tohoto zájmu analyzovat.

5. Výmaz osobních údajů

Máte právo na to „být zapomenut“, tedy právo na to, abychom vymazali veškeré (nebo jen některé) vaše osobní údaje, když již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, a neexistuje právní titul pro další zpracovávání a samozřejmě i v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně. Vaše osobní údaje vymažeme také v případě, jsou-li zpracovávány na základě souhlasu, pokud tento souhlas odvoláte. Dále budou vymazány, pokud vznesete námitku proti zpracování, a my dospějeme k závěru, že náš oprávněný zájem nepřevažuje nad vaším zájmem na ukončení zpracování (v případech, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu), anebo vznesete-li námitku proti jejich zpracování pro účely přímého marketingu. Vaše osobní údaje rovněž vymažeme, bude-li nám v souladu s právem uložena taková povinnost. Vaše osobní údaje však nemohou být vymazány vždy. Existují totiž důvody, pro které je možné pokračovat ve zpracování i přes vaši žádost, zejména pro nezbytnost dalšího zpracování k určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků, splnění naší právní povinnosti nebo pro výkon práva na svobodu projevu a informace, stejně jako pro vědecký či historický výzkum či pro statistické účely, popř. archivace pouze ve veřejném zájmu. Není-li však další zpracování nezbytné, vyhovíme vaší žádosti neprodleně.

6. Přenositelnost

Máte právo „odnést si“ svoje osobní údaje od nás k jinému správci. Takto lze přenést všechny osobní údaje, které zpracováváme automatizovaně, na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy. Veškerá data Vám či novému správci zpřístupníme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dokončení procesu přenesení je však na vašem novém správci a jeho technické vybavenosti, aby mohl údaje zjednodušeně řečeno přečíst a pracovat s nimi, to nemůžeme garantovat.

7. Odvolat souhlas:

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas jednoduše kdykoliv odvolat. Jakmile vaše odvolání obdržíme, nebudeme již pro tyto účely vaše osobní údaje zpracovávat. V kapitole uplatnění práv zákazníka najdete postupy odvolání souhlasu. Než odešlete formulář, mějte na paměti, že souhlas můžete v některých případech odvolat i jednodušeji, např. v e-shopu ARLES, s.r.o.

Podat stížnost u dozorového úřadu

Jste-li přesvědčeni, že byla porušena vaše práva vyplývající z právních předpisů, můžete se se stížností obrátit přímo na dozorový úřad v některém členském státě Evropské unie, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Jako dozorový úřad působí v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů